Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 12/7, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, trong 6 tháng qua, công tác dân tộc (CTDT) luôn được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; xã hội và đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) cả nước quan tâm. Nhờ vậy, việc thực hiện CTDT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các địa phương nỗ lực trong tổ chức triển khai, tổ chức lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của CTDT, thể hiện cụ thể bằng việc hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của Chương trình.

UBDT luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về CTDT, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Thực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra với khối lượng công việc lớn, hoàn thành có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về CTDT tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm CTDT, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên.

Các bộ, ngành Trung ương đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành thực hiện CTDT và phối hợp với UBDT thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành để chỉ đạo tổ chức triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo đà phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện các địa phương đã hoàn thành kế hoạch phân bổ 49.555,593 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG 1719

Số vốn của chương trình từ NSTW năm 2023 là 26.433,812 tỷ đồng. Theo tổng hợp từ các địa phương, đến thời điểm 31/5/2023, kết quả giải ngân nguồn vốn được giao giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện Chương trình là 7.852.164 triệu đồng, mới đạt 18,54%...

Qua các kết quả triển khai cho thấy, CTDT 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song về cơ bản đã thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển KT-XH, ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng DTTS và miền núi nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, để Chương trình công tác năm 2023 đạt được các mục tiêu đề ra, UBDT tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến CTDT; tập trung xây dựng hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn về cơ chế chính sách, trong thực hiện Chương trình MTQG 1719; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; tiếp tục nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc, đề xuất sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong CTDT…

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung làm rõ thêm những vấn đề về tình hình KT-XH, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đánh giá sâu về kết quả thực hiện CTDT, chính sách dân tộc của bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023; đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách không thuộc Chương trình MTQG 1719... từ đó phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc ảnh 2

Đại biểu tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất tâm huyết của các đại biểu, đồng thời cho biết, UBDT sẽ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 và xác định, có giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm CTDT 6 tháng cuối năm 2023 phát hành chính thức gửi các cơ quan Trung ương và địa phương để căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ CTDT 6 tháng cuối năm 2023, ông Hầu A Lềnh đề nghị cơ quan CTDT từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về CTDT và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương vùng DTTS và miền núi về CTDT.

Tập trung xây dựng, hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc ảnh 3

Quang cảnh hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng DTTS và miền núi trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự..., đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ đồng bào chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và vùng DTTS và miền núi để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Về thực hiện Chương trình MTQG 1719, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị các địa phương rà soát lại sau 3 năm thực hiện còn những vướng mắc gì; đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành tại địa phương gửi Trung ương để Chính phủ sớm có điều chỉnh phù hợp.

Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị khi có văn bản của Trung ương gửi về, các địa phương cần có những góp ý chi tiết, cụ thể; Ban Dân tộc và cơ quan làm CTDT các địa phương phối hợp với các sở, ban ngành sớm xây dựng kế hoạch giải ngân, phân bổ vốn hàng năm của Chương trình MTQG 1719…

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.