Phối hợp liên ngành thúc đẩy bình đẳng giới ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp liên ngành nên đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, dân số 805,782 nghìn người với 22 dân tộc dân tộc cùng sinh sống, trong đó 8 dân tộc số dân đông hơn cả là Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Nùng, Hoa, Mông, Sán Dìu.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp liên ngành nên đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền tại cơ sở, bằng nhiều hình thức khác nhau, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần khắc phục bất bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng xã hội.

Công tác tuyên truyền đã tập trung vào các đối tượng là nam giới, vận động nam giới tham gia chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ, thực hiện rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam; tuyên truyền, vận động nữ cán bộ tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức lồng ghép các thông tin và kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

Phối hợp liên ngành thúc đẩy bình đẳng giới ở Tuyên Quang ảnh 1

Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Sự vào cuộc của cả hệ thống

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế cũng nhau tuyên truyền về bình đẳng giới, nhờ đó phụ nữ ngày càng phát huy tốt vai trò làm chủ cuộc sống, mạnh dạn, tự tin khẳng định mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 399/SLĐTBXH-XH ngày 28/3/2023 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Trong văn bản hướng dẫn thẩm định hồ sơ các xã đạt nông thôn mới cũng đã đề ra chỉ tiêu số 18.5 về “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…” Bên cạnh đó cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong các hoạt động giáo dục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình, đề án liên quan đến công tác bình đẳng giới; lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền, xây dựng phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, giáo dục; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày gia đình, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam…; chỉ đạo các đơn vị triển khai cuộc thi viết tìm hiểu về bình đẳng giới giúp giáo viên, người lao động, học sinh, phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sự công bằng và chia sẻ quyền lợi giữa nam giới và nữ giới, thúc đẩy sự thay đổi và phát triển tích cực trong các lĩnh vực liên quan đến giới tính, giảm thiểu và loại bỏ tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt là nhắm đến đối tượng là trẻ em gái.

Sở Y Tế đã tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ các quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Tập trung truyền thông vào nhóm người mù chữ, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường các hoạt động truyền thông đối với người chưa thành niên về sức khỏe sinh sản, sức khoẻ tình dục, tránh thai an toàn,..

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc chăm sóc không và công việc nhà; nâng cao nhận thức về bình đẳng chia sẻ trách nhiệm trong từng hộ gia đình; giáo dục về quyền bình đẳng trong việc chăm sóc không được trả phí và công việc nhà giữa các thành viên trong gia đình.

Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình thông qua hoạt động của các mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình và lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới với hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì, xây dựng được 12 mô hình gia đình tại các huyện, thành phố. Các câu lạc bộ duy trì tổ chức sinh hoạt theo định kỳ 2 tháng/lần. Nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng làm cha, mẹ, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình…, nhằm nâng cao nhận thức cho các gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, tình trạng ly hôn, ly thân, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý do Sở Tư pháp chủ trì triển khai trong năm 2023 đều được lồng ghép vấn đề giới, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, tầm quan trọng công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an tỉnh cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường học, cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, công tác bình đẳng giới. Qua công tác tuyên truyền đã giúp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh xóa bỏ các tệ nạn xã hội và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên trong gia đình; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em đến mọi tầng lớp nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm xâm hại trẻ em,...

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; phối hợp tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tuyên Quang có trí tuệ, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, có khát vọng vươn lên” nhằm tuyên truyền có hiệu quả công tác bình đẳng giới; Chú trọng thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo; hưởng ứng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế ; các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng và triển khai, lựa chọn xây dựng sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; duy trì nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”.

Theo báo cáo kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2023 cho biết mặc dù sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp trong quá trình triển khai thực hiện đôi khi còn chưa chặt chẽ; một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức và trách nhiệm đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ còn có tư tưởng coi công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ là việc riêng của phụ nữ.

Nhưng trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Hào hứng tham gia chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi chiến dịch truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Lạng Sơn

TPO - Sáng 12/12, Tỉnh Đoàn phối hợp với các sở ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiến dịch truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và trên 300 học sinh đại diện cho hơn 204 nghìn trẻ em toàn tỉnh.
Việt Nam sắp diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới

Việt Nam sắp diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về bình đẳng giới với chủ đề “Tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới trong và thông qua thể thao” (Comprehensive approach for gender equality in and through sports) sẽ diễn ra từ ngày 9 - 12/1/2024 tại Hà Nội.
Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.
Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

TPO - Ngày 4/12, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Chương trình Tập huấn truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.