An Giang

Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số ảnh 1
Ảnh minh họa/Nguồn: Báo An Giang

Theo đó, mục tiêu tổng quát được đưa ra là nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn học dân gian; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học dân gian trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đưa các tác phẩm văn học dân gian vào các sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa nhằm định hướng cho người dân ý thức giữ gìn, bảo tồn văn học dân gian của dân tộc mình. Triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các ngành liên quan về bảo tồn, phát huy tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kế hoạch triển khai đề án cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể cho các giai đoạn 2023 – 2026; 2027 – 2030. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Triển khai, vận dụng triển khai cơ chế, chính sách cho các tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền để bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; Khảo sát, sưu tầm, kiểm kê và lập danh mục thể loại văn học dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số; Tổ chức xây dựng chương trình truyền dạy, bồi dưỡng, tập huấn về văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng và các không gian diễn xướng, thực hành phù hợp; Lựa chọn các tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đưa vào hoạt động giảng dạy và giáo dục ngoại khóa tại trường học; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các tác phẩm văn học dân gian; Ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm