Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình MTQG 1719 sẽ hỗ trợ hộ đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai về nhà ở
Chương trình MTQG 1719 sẽ hỗ trợ hộ đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai về nhà ở
TPO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2023 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng DTTS và miền núi, tạo mô hình sinh kế gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS và miền núi năm 2025 tăng trên 1,5 lần so với cuối năm 2022. Nguồn vốn thực hiện được lồng ghép từ ngân sách Trung ương, tỉnh Đồng Nai, vốn vay tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn huy động hợp pháp khác. Kế hoạch sẽ thực hiện 9 dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 (Từ Dự án 1 đến Dự án 9).

Với Chương trình MTQG 1719, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có khó khăn đặc thù; bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của Chương trình. Ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng. Bảo đảm nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện 9 dự án thuộc Chương trình MTQG 1719, trong đó ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Đồng thời, có giải pháp huy động hợp lý các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài. Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của các địa phương và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình MTQG 1719 của người dân, đối tượng thụ hưởng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.