Cao Bằng ban hành kế hoạch phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

0:00 / 0:00
0:00
Diễn đàn “Nâng cao vai trò của phụ nữ với pháp luật trên địa bàn Tp. Cao Bằng”, do UBND Tp. Cao Bằng tổ chức tháng 4/2023
Diễn đàn “Nâng cao vai trò của phụ nữ với pháp luật trên địa bàn Tp. Cao Bằng”, do UBND Tp. Cao Bằng tổ chức tháng 4/2023
TPO - UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719); nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2023 - 2025, Kế hoạch sẽ phổ biến đến người dân về nội dung của Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng DTTS và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Trọng tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi; nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường… các văn bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản, chính sách có liên quan đến vùng DTTS và miền núi.

Đồng thời, tập trung truyền thông, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình MTQG 1719 và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Cao Bằng giao Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 4891/BGDĐT-GDDT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục dân tộc. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.