Có 2 kết quả :

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Không đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đưa ra, ai chịu trách nhiệm?

TPO - Nhiệm kỳ cũ có 7 chỉ tiêu trọng yếu không đạt do hạn chế và yếu kém của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Nhiệm kỳ mới, đại hội đưa ra nhiều chỉ tiêu cao hơn và phấn đấu đạt. Lãnh đạo địa phương này cho biết, nếu lĩnh vực nào không đạt, người đứng đầu ngành đó phải chịu trách nhiệm.