Có 5 kết quả :

Bình Thuận bảo tồn lễ hội Katê để phát triển du lịch

Bình Thuận bảo tồn lễ hội Katê để phát triển du lịch

TPO - So với các lễ hội khác trong tỉnh Bình Thuận, lễ hội Katê có quy mô lớn, kéo dài ngày, diễn ra ở nhiều không gian và thời gian khác nhau. Việc xây dựng đề án “Bảo tồn và phát huy lễ hội Katê của người Chăm phục vụ phát triển du lịch” là vấn đề cấp thiết để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào.