Có 4 kết quả :

Nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới

Nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới

TPO - Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của Cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân tộc thiểu số.