Có 2 kết quả :

Phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số

Phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số

TPO - Tỉnh Hậu Giang vừa triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn học dân gian, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm này trên các phương tiện truyền thông đại chúng.