Có 8 kết quả :

Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia để đoàn kết toàn dân

Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia để đoàn kết toàn dân

TPO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc; phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 là điểm tương đồng để tập hợp sự đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt ở trong và ngoài nước.
Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn

Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn

TPO - 91 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ phát triển, tập hợp, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đặc biệt là góp phần phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.