Có 9 kết quả :

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ vùng dân tộc thiểu số

TPO - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023, giai đoạn 2021 - 2030.